Шинжилгээнийүнэ & тайлбар

Гавшгай
Ямагт тэргүүлэгч
Лабораторийн чанартай үйлчилгээ
Судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурласан шийдвэр гаргах

Үзүүлэлтээр Багцаар

Нийт шинжилгээний тоо: 168

A

ACE - Ангиотензин хувиргагч фермент
17,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AFP - Элэгний хавдрын маркер
29,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AFU - Алфа- фукозидаза-Л
16,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALB - Альбумин
7,700₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALP - Шүлтлэг фосфотаза
6,100₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALAT - Аланинаминотрансфераза
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AMY - Амилаза
11,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBC total - Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие тодорхойлох /нийт/
39,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBCM - Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие тодорхойлох /IgM/
39,700₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBS - Элэгний В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие тодорхойлох
39,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HCV rapid - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/
10,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Аnti-HCV - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /ELFA/
35,800₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HIV - ДОХ-ын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
11,550₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Аnti IgM HAV - Элэгний A вирүсийн IgМ эсрэгбие тодорхойлох
42,300₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
anti TG - Тироглобулины эсрэгбие
24,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
anti TPO - Тироид ПерОксидаза ферментийн эсрэгбие
27,900₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APO A1 - Аполипопротейн А1
17,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APO B - Аполипопротейн В
17,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APTT - aPTT - Зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа
11,300₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
ASLO - Анти-Стрептолизин О /чанарын/
9,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ASLO - Анти-Стрептолизин О /тоогоор/
15,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ASАT - Аспартатаминотрансфераза
5,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

B

Бичил биетэн тодорхойлох шинжилгээ
11,500₮
Хариу: 1-2 хоног Дэлгэрэнгүй
Blood Culture - Цуснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх
98,400₮
Хариу: 3-5 хоног 15;00 цаг Дэлгэрэнгүй
Body Fluid - Биеийн шингэний ариун чанар
98,400₮
Хариу: 3-5 хоног Дэлгэрэнгүй
BT - Цусны бүлэг тодорхойлох
8,500₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
BV 14 Үтрээний үрэвсэл үүсгэгч 13 эмгэгтөрөгч, 1 хэвийн бичил биетнийг PCR-ийн аргаар илрүүлэх шинжилгээ
130,300₮
Хариу: Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй

C

C-peptide - Ц-пептид
27,900₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
C3 - Хавсрага 3
21,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
C4 - Хавсрага 4
21,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ca - Кальци
9,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CA 125 - Өндгөвчний хавдрын маркер
39,700₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CA 15-3 - Хөхний хавдрын маркер
38,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ca-19-9 - Нойр булчирхайн хавдар
38,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CEA - Хавдрын ерөнхий маркер
27,900₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CHLR - Хламидын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
14,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CK MB - Креатинкиназа
14,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CL - Хлор
8,300₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Coagulation test - Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ
32,500₮
Хариу: 4 цаг Дэлгэрэнгүй
CORS - Бөөрний дээд булчирхайн даавар /Кортизол ийлдэс/
41,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CORS - Кортизол /шүлс/
55,700₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CREА - Креатинин
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CRP - Ц реактив уураг
15,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CRP - Ц реактив уураг /өндөр мэдрэмжит/
30,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CU - Зэс
12,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CYST С - Цистатин Ц
24,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

D

D-BIL - Шууд билирубин
4,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
DBS - Бацилл хадгалалтын шинжилгээ
59,500₮
Хариу: 2-3 хоног 15:00 цаг Дэлгэрэнгүй
Д-Димер 2
63,900₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй

E

EST II - Эстрадиол
33,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
EYE 5 - Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ
143,900₮
Хариу: Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй

F

FE - Төмөр
6,300₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Fib - Фибриноген
8,200₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
FSH - Фолликул өдөөгч даавар
28,700₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (чөлөөт)
32,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)
59,600₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FT3 - Трииодтиронин /Нийт/
31,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FT4 - Тироксин /Нийт/
31,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FUN - Фруктозамин (Сахарын 3 долоо хоногийн дундаж)
20,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ферритин
30,100₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

G

GGT - Гаммаглутамилтрансфераза
5,700₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
GLO - Глобулин
3,800₮
ALB, TP заавал өгсөн байх Дэлгэрэнгүй
GLU - Глюкоз
6,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

H

HbA1c - Сахарын 3 сарын дундаж /Глюкозжуулсан гемоглобин/
20,100₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HBV load - Элэгний В вирүсийн ачаалал тоолох
127,500₮
Хариу: Пүрэв, Бямба гараг, 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
H.Pylori IgG - Цусанд хеликобактерийн эсрэгбие илрүүлэх /тоогоор/
16,800₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
HBsAg rapid - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/
9,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HBsAg Ultra - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/
37,100₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HCV genotyping - Элэгний C вирүсийн генотип тодорхойлох
136,500₮
Хариу: Лхагва гариг 16 цагаас хойш Дэлгэрэнгүй
HCV load - Элэгний С вирүсийн ачаалал тоолох
129,000₮
Хариу: Лхагва, Баасан гараг, 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HDL - Өндөр нягтралтай липопротейн холестрин
10,700₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HDV antibody - Элэгний D вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
33,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HDV load - Элэгний D вирүсийн ачаалал тоолох
135,000₮
Хариу: Даваа гараг 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HEL - Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх
6,300₮
Хариу: 3 цаг Дэлгэрэнгүй
HEM 5 - Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ /5 дифф./
14,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
HCG - Хүний хорион гонадотропины даавар
32,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HIV p24 II - ХДХВ-ын р24 антиген болон эсрэг бие тодорхойлох
33,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HP-ACON H.Pylori Ag - Өтгөнд хеликобактер-ийн эсрэгтөрөгч илрүүлэх /тоогоор/
29,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
HPV genotyping - Умайн хүзүүний хавдар үүсгэгч папилома вирүсийн 28 хэв шинж тодорхойлох
160,000₮
Хариу: Баасан гариг 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
Херпес вирүсийн 1/2 хэвшинжийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
31,100₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй

I

ID/ASUT - Шээсэнд нян илрүүлэх, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох
59,500₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй
Ig A - Иммуноглобулин А
13,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig E - Иммуноглобулин E
33,600₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig G - Иммуноглобулин G
13,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig M - Иммуноглобулин M
13,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Insulin - Инсулин
27,100₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

K

K - Кали
8,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

L

LDL - Бага нягтралтай липопротейн холестрин
10,300₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LDH - Лактатдегидрогеназа
6.000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LH - Шар биеийг идэвхижүүлэгч даавар
31,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LIP - Липаза
11,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

M

MALB - Микроальбумин шээсэнд
10,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Man GTI - Эрэгтэйн шээсний сүвний наалдацын шинжилгээ /эрэгтэй мазок/
15,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
MG - Магни
8,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

N

Нян ялган дүйх, ургуулах, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох
59,500₮
Хариу: Ажлын 2 хоногийн дараа 09:30 цагт Дэлгэрэнгүй
Na - Натри
7,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

P

P - Фосфор
8,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PRG - Прогестерон
31,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PRL - Пролактин
31,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PSA complex - Түрүү булчирхайн хавдрын маркер
59,600₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PT, INR - Протромбины хугацаа, индекс, INR
10,900₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
PAP Эмэгтэйчүүдийн эсийн шинжилгээ
50,000₮
Хариу: 7-10 хоног Дэлгэрэнгүй

R

Рубелла вирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
37,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
RF - Ревматойд фактор /биохими/
14,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RF - Ревматойд фактор /чанарын/
9,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RH - Резус фактор
5,400₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
RPR - Тэмбүүгийн реагин эсрэг эсрэг бие тодорхойлох
9,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RPR-ТИТР - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал
15,700₮
Хариу: 2-3 цаг Дэлгэрэнгүй
RP-14 (Амсьгалын замын халдвар үүсгэгч 14 төрлийн бактери, вирус илрүүлэх шинжилгээ)
140,000₮
Хариу: 8-24 цаг Дэлгэрэнгүй

S

SARS-II-COV илрүүлэх /хамар залгиур/
98,000₮
Хариу: 17:00 цаг Дэлгэрэнгүй
SARS-II-COV илрүүлэх /цэр/
98,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Semen Analyze - Үрийн шингэний чанарын шинжилгээ
62,800₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ESR - Улаан эсийн тунах хурд /СОЭ/
4,900₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
STI 14 (БЗХӨ-ний 14 төрлийн далд үүсгэгч илрүүлэх цогц шинжилгээ)
139,000₮
Хариу: Пүрэв, Бямба, Мягмар гарагийн 13:00-15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
StrepB - Б бүлгийн стрептококк илрүүлэх
59,500₮
Хариу: 2 хоног 15:00 цаг Дэлгэрэнгүй

T

T3 - Трииодтиронин /Нийт/
26,600₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
T4 - Тироксин /Нийт/
26,600₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TBIL - Нийт билирубин
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TBR - Сүрьеэгийн үүсгэгчийн эсрэг төрөгч
10,500₮
TC - Нийт холестрин
5,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TES - Тестостерон
32,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TG - Триглицерид
5,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TORCH Basic - TORCH Суурь багц
163,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
TORCH Complete - TORCH Бүрэн багц
185,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
Total Аnti HAV - Элэгний A вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
37,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TT - Тромибины хугацаа
9.300₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
TP - Нийт уураг
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TPHA - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
17,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
tPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)
37,900₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TSH - Тиреод сэдээгч даавар
24,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Токсоплазмын эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
34,600₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
Цитомегаловирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
37,800₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй

U

UA - Шээсний хүчил
5,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ue3 - Чөлөөт эстрадиол
31,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
UREA - Мочевин
5,800₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
URINALYSIS - Шээсний ерөнхий шинжилгээ
7,300₮
Хариу: 4 цаг Дэлгэрэнгүй
URINEPRES - Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ
11,000₮
Хариу: 4 цаг Дэлгэрэнгүй
Үтрээний шүүрлийн нарийвчилсан шинжилгээ
54,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

V

Vitamin D - Витамин Д 25-ОН (нийт)
42,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

W

Wowan GTI - Эмэгтэйн үтрээний арчдасын наалдацын шинжилгээ /эмэгтэй мазок/
15,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

Z

ZINC - Цайр
9,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

#

5 NT - 5 нуклеотидаза
12,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Шээснээс мансууруулах төрлийн бодис илрүүлэх шинжилгээ
27,100₮
Хариу: 1 хоног Дэлгэрэнгүй