Санал гомдолхүлээн авах

Чанар Үнэлгээ, Дотоод Хяналтын Алба, Хөгжил судалгааны хэлтэс нь Эмнэлэгийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавигдах шаардлага ISO15189:2012–т нийцсэн “Гомдол шийдвэрлэх журам”-ын дагуу эмч, өвчтөн, лабораторийн ажилтан, бусад талуудаас хүлээн авсан гомдол, бусад санал хүсэлтийг шийдвэрлэх асуудлыг зохицуулдаг бөгөөд бүх гомдол, тэдгээрийн судалгаа, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний бүртгэлийг хадгалдаг.

САНАЛ ГОМДОЛ БҮРТГЭХ

Санал гомдол