Санал гомдолхүлээн авах

Чанар Үнэлгээ, Дотоод Хяналтын Алба, Хөгжил судалгааны хэлтэс нь Эмнэлэгийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавигдах шаардлага ISO15189:2012–т нийцсэн “Гомдол шийдвэрлэх журам”-ын дагуу эмч, өвчтөн, лабораторийн ажилтан, бусад талуудаас хүлээн авсан гомдол, бусад санал хүсэлтийг шийдвэрлэх асуудлыг зохицуулдаг бөгөөд бүх гомдол, тэдгээрийн судалгаа, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний бүртгэлийг хадгалдаг.