Шинжилгээүйлдэх

Гялс лабораторид шинжилгээ бүр шинжилгээний төрлөөс хамааран /Биохими, хематологи, иммунологи, молекул-Биологи, микробиологи, клиник хими/ тусгай арга аргачлал стандартын дагуу хийгддэг ба тухайн төрлийн шинжилгээгээр нарийн мэргэшсэн мэргэжилтнүүд өндөр хүчин чадал бүхий төхөөрөмжүүд дээр таны шинжилгээг хийдэг.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм. 

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмж, түүний хүчин чадал
Тоног төхөөрөмжийн нэр: Биохимийн бүрэн автомат анализатор /тоног төхөөрөмж/
Загвар: BS-800M
Хүчин чадал: Цагт 800 үзүүлэлт шинжлэх хүчин чадалтай

Зураг 1. BS-800M Биохимийн бүрэн автомат анализаторийн зураг

Энэ чиглэлийн шинжилгээний гадаад чанарын хяналт
RANDOX/RIQAS program буюу Олон Улсын лабораторийн биохими, хематологи, иммунологийн чанарын гадаад хяналтад хамрагддаг.
MEQAS ШНУГТЭ буюу Лабораторын чанарын гадаад хяналтаар биохими, хематологийн аргууд баталгаажсан.

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
Т-САЗ.03.02
САЗ.46.01-САЗ.94.01 хүртэлх стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан биохимийн шинжилгээнүүдийг хийдэг. 

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм.

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмж, түүний хүчин чадал
Тоног төхөөрөмжийн нэр: Хематологийн бүрэн автомат анализатор
Загвар: BC-5800
Хүчин чадал: BC-5800 цагт 90 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай

Зураг 2. BC-5800 Хематологийн бүрэн автомат анализаторийн зураг

Энэ чиглэлийн шинжилгээний гадаад чанарын хяналт
RANDOX/RIQAS program буюу Олон Улсын лабораторийн биохими, хематологи, иммунологийн чанарын гадаад хяналтад хамрагддаг.
MEQAS ШНУГТЭ буюу Лабораторын чанарын гадаад хяналтаар биохими, хематологийн аргууд баталгаажсан.

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
САЗ.128.01, САЗ.40.02, САЗ.130.01, САЗ.129.01 стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан хематологийн шинжилгээнүүдийг хийдэг.

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм.

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмж, түүний хүчин чадал
Тоног төхөөрөмжийн нэр: Бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализатор
Загвар: CA-600
Хүчин чадал: Цагт 100 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай

Зураг 3. Бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализаторын зураг

Энэ чиглэлийн шинжилгээний гадаад чанарын хяналт
RANDOX/RIQAS program буюу Олон Улсын лабораторийн биохими, хематологи, иммунологийн чанарын гадаад хяналтад хамрагддаг.

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
Т-САЗ.07.02 стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан коагулограммын шинжилгээнүүдийг хийдэг.

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм.

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмж, хүчин чадал

Тоног төхөөрөмжийн нэр: 3 төрлийн иммунологийн бүрэн автомат анализатор, бичил хавтан уншигч, бичил хавтан угаагч
Загвар: Vidas PC, MiniVidas, DS2, MR-96A, MW-12A
Хүчин чадал:

 • Vidas PC – 1 удаад 30 шинжилгээ
 • MiniVidas – 1 удаад 12 шинжилгээ
 • DS2-405-690нм спектрийн хооронд уншина
 • MR-96A – 96 нүхтэй хавтанг 400-700нм спектрийн хооронд уншина
 • MW-12A – 96/48 нүхтэй хавтанг 12/8 сувагаар хэвтээ болон босоо байрлалаар угаах боломжтой.

Энэ чиглэлийн шинжилгээний гадаад чанарын хяналт

RANDOX/RIQAS program буюу Олон Улсын лабораторийн биохими, хематологи, иммунологийн чанарын гадаад хяналтад хамрагддаг. ИШҮЧГҮ ХӨСҮТ ЦССҮТ

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
САЗ.96.01-САЗ.127.01 Т-САЗ.08.02 стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан иммунологийн шинжилгээнүүдийг хийдэг.

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх

Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм.

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмжүүд, хүчин чадал
Тоног төхөөрөмжийн нэр: 3 төрлийн нүклейн хүчил ялгах бүрэн автомат систем, 3 төрлийн бодит хугацааны ПГУ-ын машин, нуклейн хүчил ялгах багаж, “BIOBASE” Био аюулгүйн кабинет
Загвар: Natch CS, Nimbus microlab, CFX-96-SN, M24sp, M2000rt, Exiprep 16 Dx, Exicycler 96, Biosafety cabinet
Тоо ширхэг: Нийт 10 төхөөрөмж ажилладаг.
Хүчин чадал:

 • Natch CS – 96 сорьц
 • Nimbus microlab – 1 удаад 96 тест
 • CFX-96-SN –
 • M24sp – 96 сорьц
 • M2000rt – 96 сорьц
 • Exiprep 16 Dx – 16 сорьц ялгах
 • Exicycler 96 –
 • Biosafety cabinet – агаарын урсгалын хурд 0,33 ± 0,015 м/сек

Энэ чиглэлийн шинжилгээний гадаад чанарын хяналт
ONEWORLD ACCURACY – Канад улсын чанарын гадаад хяналтад хамрагдсан.
WHO GLOBAL HPV LABNET – Чанарын хаяналтаар хүний папилломын вирүсийн генотип тодорхойлох шинжилгээ нь баталгаажсан.
ХӨСҮТ – Монгол улсын элэгний вирүс тоолох шинжилгээгээр ХӨСҮТ-ээс баталгаажсан.

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
САЗ.131.02-САЗ.163.02 стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан молекулбиологийн шинжилгээнүүдийг хийдэг.

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм.

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмжүүд, хүчин чадал
Тоног төхөөрөмжийн нэр: 2 төрлийн Бактерийн ялган дүйх машин, цусны ариун чанар шалгах шинжилгээний бүрэн автомат анализатор, V-Chromer I, CO2 инкубатор, “BIOBASE” Био аюулгүйн кабинет, DH-L температурын инкубатор
Загвар: Vitek MS, Vitek 2 compact, Bact Alert, V-Chromer, CO2 инкубатор, “BIOBASE” Био аюулгүйн кабинет, O2 инкубатор
Тоо ширхэг: Нийт 8 төхөөрөмж ажилладаг.
Хүчин чадал:

 • Vitek MS – 1удаад 192 шинжилгээ /1шинжилгээг 2 минутанд /
 • Vitek 2 compact – 1 удаад 60 тест
 • “BIOBASE” Био аюулгүйн кабинет – 2-р зэрэглэл
 • O2 инкубатор – 125 литр

Энэ чиглэлийн шинжилгээний гадаад чанарын хяналт
ONEWORLD ACCURACY – Канад улсын чанарын гадаад хяналтад хамрагдсан.
ХӨСҮТ – Монгол улсын элэгний вирүс тоолох шинжилгээгээр ХӨСҮТ-ээс баталгаажсан.

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
САЗ.27.03-САЗ.29.03 стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан микробиологийн шинжилгээнүүдийг хийдэг.

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.

Сорьц боловсруулах
Үйлчлүүлэгчийн өгсөн сорьцийг өгөгдсөн бар кодыг ашиглан дотоод системийн дагуу ангилан ялгалт, боловсруулалтыг хийж шинжилгээнд бэлтгэх үйл явц юм.

Шинжилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмжүүд, хүчин чадал
Тоног төхөөрөмжийн нэр: Шээсний тунадасны бүрэн автомат анализатор, Шээсний ерөнхий шинжилгээний бүрэн автомат анализатор
Загвар: FUS-100, H-800
Тоо ширхэг: Нийт 4 төхөөрөмж ажилладаг.
Хүчин чадал: FUS-100 цагт 50 шинжилгээ, H-800 цагт 100 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай.

Шинжилгээний стандарт ажиллагааны зааварчилгаа
САЗ.41.02-САЗ.43.02 стандарт ажиллагааны зааврыг ашиглан клиник химийн шинжилгээнүүдийг хийдэг.

Шинжилгээ баталгаажуулах
Анализатор/төхөөрөмж/-оос гарсан шинжилгээний хариуг процессийн хяналт, чанарын дотоод хяналт, чанарын гадаад үнэлгээг ашиглан үнэн зөв хариу гарсан эсэхийг шалган баталгаажуулах үйл явц юм.

Шинжилгээний хариунд зөвлөмж дүгнэлт өгөх
Шалган баталгаажуулсан хариуг үндэслэн шинжилгээний хариунд тайлбар болон эмнэлзүйн зөвлөмж өгөх үйл явц юм.