Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

LIP - Липаза

Нойр булчирхайн үйл ажиллагааны багц шинжилгээ

Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх:

  1. Шинжилгээ өгөхийн өмнө 8-12 цагийн турш мацаг барих шаардлагатай.(1,2)
  2. Архи согтууруулах төрлийн ундаа 24 цаг хэрэглээгүй байх.(3)
  3. Шинжилгээнд нөлөөлөхүйц эм хэрэглэхгүй байх. Хэрэв хэрэглэж байгаа бол эмчидээ мэдэгдэх хэрэгтэй. Үүнд: Шээс хөөх эм, морфин, метаколин, индометацин, жирэмсэнээс хамгаалах эм, кодеин.(3)

Ашигласан материал:

  1. https://labtestsonline.org/tests/lipase
  2. Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 12th edition
  3. https://gi.md/resources/articles/lipase-test-purpose-procedure-and-results