Шинжилгээнийтайлбар

Бид хэрэглэгчиддээ илүү ойр, хялбар үйлчилгээ үзүүлэх, шинжилгээний хариу авах ажлыг илүү хялбар болгох үүднээс олон төрлийн боломж, хувилбаруудыг санал болгодог.

HBsAg Ultra - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/

Хэрхэн шинжлэх вэ?

Уг шинжилгээгээр вирүсийн гадаргуу дахь эсрэгтөрөгч уургуудыг тодорхойлдог бөгөөд тоон үзүүлэлтээр илүү нарийвчлан тодорхойлно.

Цочмог болон архаг элэгний В вирүсийг оношлоход ашиглах хамгийн урьтал шинжилгээ бөгөөд шинж тэмдгүүд илрэхээс өмнө оношилно. Архаг элэгний В вирүстэй хүмүүсийг оношлох хамгийн эхний арга юм.

Ямар үед шинжилгээ төлөвлөх вэ?

Архаг элэгний В вирүстэй байх магадлалтай хүмүүст энэ шинжилгээ төлөвлөгддөг. Үүнд:

  • Нийтийн аюулгүй байдал болон эрүүл мэндийн салбарынхан
  • HbsAg-ын тархалт 2%-иас их газар амьдардаг (Африк, Азийн ихэнх хэсгүүдэд)
  • Вакцинжуулалт хийлгээгүй
  • Ижил хүйстний бэлгийн хамтрагчтай үед
  • Шалтгаангүйгээр элэгний энзим (ALT, AST) ихэссэн
  • Дархлааны систем нь илүү идэвхтэй байхыг шаардсан үед (эрхтэн шилжүүлэх)
  • Жирэмсэн эмэгтэйчүүд
  • Мэс ажилбарт орохын өмнө
  • Элэгний В вирүстэй хэн нэгэнтэй ойр байдаг хүмүүс
  • ДОХ-ын халдвар авсан

Архаг элэгний В вирүсийн халдварын хяналтын үед HBsAg, HBeAg-г 6 сар тутамд шинжилдэг бөгөөд ихэнх тохиолдолд хэсэг хугацааны дараа өөрөө алга болдог. Мөн эмчилгээ хийж байгаа тохиолдолд үр дүнг хянахад тустай.

Шинжилгээний хариуг хэрхэн унших вэ?

HBsAg Anti-HBs HBc IgG+IgM Anti-HBc IgM HBeAg* Anti-HBe HBV DNA(вирүс тоолох) Тайлбар
Сөрөг Сөрөг Сөрөг Хийгдээгүй Хийгдээгүй Хийгдээгүй Хийгдээгүй Идэвхт халдвар байхгүй. Дархлаажаагүй.
Сөрөг Эерэг Сөрөг Хийгдээгүй Хийгдээгүй Хийгдээгүй Хийгдээгүй Вакцины улмаас дархлаажсан
Сөрөг Эерэг Эерэг Хийгдээгүй Хийгдээгүй Хийгдээгүй Хийгдээгүй Халдвар эмчлэгдсэн, вирүс устсан гэхдээ идэвхжиж болзошгүй. Дархлаажсан.
Эерэг Сөрөг Эерэг/сөрөг Эерэг/сөрөг Эерэг Сөрөг Илэрсэн/илрээгүй Хүнд төрлийн халдвар, шинж тэмдэгтэй. Халдварлана.
Сөрөг Сөрөг Эерэг Эерэг Сөрөг* Эерэг Илрээгүй Архаг халдвар эмчлэгдэж байгаа
Эерэг Сөрөг Эерэг Сөрөг Эерэг Сөрөг Илэрсэн Идэвхт архаг халдвар (ихэвчлэн элэгний эмгэг)
Эерэг Сөрөг Эерэг Сөрөг Сөрөг* Эерэг Илрээгүй эсвэл бага илэрсэн Архаг халдвар, гэхдээ элэгний гэмтэл болох магадлал бага.

Өөр мэдэх хэрэгтэй зүйлс байгаа юу?

Цусны төвүүд донорын цуснаас элэгний В вирүс байгаа эсэхийг шалгаж дараах шинжилгээнүүдийг хийдэг(HBsAg, anti-HBc илрүүлэх болон Хепатит В вирүсийн ачаалал тоолох)

Эерэг хариу гарвал донорт мэдэгддэг бөгөөд энэ тохиолдолд дахин шинжлүүлж, зөв онош тогтоолгон, шаардлагатай бол эмчилгээ хийлгэнэ.

Иммунологи