Шинжилгээнийүнэ & тайлбар

Гавшгай
Ямагт тэргүүлэгч
Лабораторийн чанартай үйлчилгээ
Судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурласан шийдвэр гаргах

Үзүүлэлтээр Аргаар Багцаар
Багц 1
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Шимэгч хорхойн өндөг
Сүрьеэгийн эсрэг бие
27,600₮
Багц 2
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Шимэгч хорхойн өндөг
Сүрьеэгийн эсрэг бие
Цусны бүлэг
32,600₮
Багц 1
АСЛО/Антистрептолизин О
РФ/ Ревматойд фактор
CRP/Ц-реактив уураг
20,000₮
Багц 2
АСЛО/Антистрептолизин О /биохими/
РФ/ Ревматойд фактор /биохими/
CRP/Ц-реактив уураг /биохими/
30,500₮
Багц 3
АСЛО/Антистрептолизин О /биохими/
РФ/ Ревматойд фактор /биохими/
CRP/Ц-реактив уураг /биохими/
UA/Шээсний хүчил, СА/ Кальци
Р/ Фосфор , Vit D/ Д аминдэм 25-ОH
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
ESR/ Улаан эсийн тунах хурд
89,800₮
Багц 1
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
CREA/Креатинин
TC/Нийт Холестрин
HBsAg/Бэ вирүсийн гадаргуугийн эстөрөгч
Anti-HCV/Цэ бирусийн эсрэгбие
HIV/Хүний дархлал хомсдлын вирус
RPR/Тэмбүүгийн эсрэг бие илрүүлэх
Blood type/Цусны бүлэг
Tbil/Нийт билирубин
74,800₮
Багц 1
HELMINTH EGG/Цагаан хорхой илрүүлэх
RPR/Тэмбүүгийн эсрэг бие илрүүлэх
Shigella spp, Salmonella spp. culturing/Бацилл хадгалалтын шинжилгээ
TB antibody test/Сүрьэгийн эсрэг бие
HIV/Хүний дархлал хомслын вирус
Pharyngeal Microbiological culturing/Хөөмийн арчдас
94,500₮
Багц 1
AFP/Элэгний хавдрын маркер
CEA/Ходоодны хавдрын маркер
FPSA/Түрүү булчирхайн хавдрын маркер
CA19-9/Нойр булчирхайн хавдрын маркер
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
116,100₮
Багц 2
CA-15-3/Хөхний хавдрын маркер
CEA/Ходоодны хавдрын маркер
CA125/Өндгөвчний хавдрын маркер
CA19-9/Нойр булчирхайн хавдрын маркер
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
119,800₮
Багц 1
FT4/Чөлөөт тироксин
TSH/Бамбай булчирхай идэвхжүүлэгч даавар
47,000₮
Багц 2
FT3/Чөлөөт Триодотиронин
FT4/Чөлөөт Тироксин
TSH/ Бамбай булчирхай идэвхжүүлэгч даавар
Anti-TPO/Тиреопероксидаза эсрэгбие
Anti-TG/Тиреоглобулин эсрэгбие
110,000₮
Багц 1
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
TP/Нийт уураг
Tbil/Нийт билирубин
Crea/ креатинин
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
HBsAg/Бэ вирүсийн гадаргуугийн эстөрөгч
Anti-HCV/Цэ бирусийн эсрэгбие
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Blood type/Цусны бүлэг
Rhesus Factor/Резус фактор
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
HIV/Хүний дархлал хомсдлын вирус
RPR/Тэмбүүгийн эсрэг бие илрүүлэх
GTI Nuguent/ Бэлгийн замын арчдас
90,000₮
Багц 1
Trichomoniasis/Трихомонас вагиналис
Chlamydia/Хламид трахоматис
N.Gonorrhea/Заг хүйтэн
TPHA/Трепонема паллидиум
HIV/Хүний дархлал хомсдлын вирус
CAN/Мөөгөнцөр
GV/Гарднерелла вагиналис
Бэлгийн замын арчдас
RPR/Тэмбүүгийн эсрэг бие илрүүлэх
42,250₮
Багц 2
TV/Трихомонас вагиналис
CT/Хламид трахоматис
NG/Заг хүйтэн
MG/Микоплазм гениталиум
MH/Микоплазм хоминис
UU/Уреаплазм уреалитикум
UP/Уреаплазм парвум
TP/Treponema pallidum
HSV1/Herpes simplex virus 1
HSV2/Herpes simplex virus 2
VZV Varicella-zoster virus
LGV Lymphogranuloma venereum
CMV Cytomegalovirus
HD Haemophilus ducreyi
HIV/Хүний дархлал хомсдлын вирус
RPR/Тэмбүүгийн эсрэг бие илрүүлэх
GTI Бэлгийн замын арчдас
150,000₮
Багц 1
Na/Натри
K/Кали
Ca/Кальци
Mg/Магни
Cl/Хлор
31,000₮
Багц 2
Na/Натри
K/Кали
Ca/Кальци
Mg/Магни
Cl/Хлор
Fe/Төмөр
P/Фосфор
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
105,700₮
Багц 1
IgA/Иммуноглобулин А
IgM/Иммуноглобулин М
IgG/Иммуноглобулин G
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
45,000₮
Багц 2
IgA/Иммуноглобулин А
IgM/Иммуноглобулин М
IgG/Иммуноглобулин G
IgG/Иммуноглобулин E
C3/Хавсарга С3
C4/Хавсарга С4
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
98,500₮
Багц 1
A-AMY/Амилаза
LIP/Липаза
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
36,700₮
Багц 2
A-AMY/Амилаза
LIP/Липаза
CA19-9/Нойр булчирхайн хавдрын эстөрөгч
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
65,100₮
Багц 1
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
CREA/Креатинин
UREA/Мочевин
UA/Шээсний хүчил
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
28,400₮
Багц 2
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
URINE SEDIMENTATION ANALYSIS /Шээсний тунадас тодорхойлох шинжилгээ
CREA/Креатинин
UREA/Мочевин
UA/Шээсний хүчил
CYS-C/Цистатин С
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
55,900₮
Багц 1
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
TP/Нийт уураг
Tbil/Нийт билирубин
Dbil/Шууд билирубин
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
HBsAg/Бэ вирүсийн гадаргуугийн эстөрөгч
Anti-HCV/Цэ бирусийн эсрэгбие
ALB/Альбумин
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
64,100₮
Багц 2
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
TP/Нийт уураг
Tbil/Нийт билирубин
Dbil/Шууд билирубин
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
HBsAg/Бэ вирүсийн гадаргуугийн эстөрөгч
Anti-HCV/Цэ бирусийн эсрэгбие
ALB/Альбумин
GLO/Глобулин
AFP/Альфа-фетопротейн
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
URINALYSIS:Шээсний ерөнхий шинжилгээ
91,600₮
Багц 1
TC/Нийт холестрин
TG/Триглицерид
HDL/ӨНЛП
LDL/БНЛП
LDH/Лактат дегидрогеназа
K/Кали
Na/Натри
CRP/Ц-реактив уураг
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINANALYSIS:Dipstick test/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Коагулограмм
92,900₮
Багц 2
TC/Нийт холестрин
TG/Триглицерид
HDL/ӨНЛП
LDL/БНЛП
LDH/Лактат дегидрогеназа
K/Кали
Na/Натри
CRP/С реактив уураг
APO A1/Аполипопротейн А1
APO B/ Аполипопротейн В
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:Dipstick test/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Коагулограмм
115,900₮
Багц 1
TC/Нийт холестрин
TG/Триглицерид
HDL/ӨНЛП
LDL/БНЛП
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINANALYSIS:Dipstick test/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
40,200₮
Багц 2
TC/Нийт холестрин
TG/Триглицерид
HDL/ӨНЛП
LDL/БНЛП
APO A1/Аполипопротейн А1
APO B/ Аполипопротейн В
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
63,200₮
Багц 1
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
HbA1c/Глюкозжсон гемоглобин
20,750₮
Багц 3
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
URINALYSIS:Disk test/Шээсэнд ерөнхий шинжилгээ
HbA1c/Глюкозжсон гемоглобин
Insulin/ Инсулин
C-pep/ Ц-пептид
ТС
ТG
TSH
Амилаза
ГГТ
СА19-9
144,800₮
Багц 2
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
HbA1c/Глюкозжсон гемоглобин
Insulin/ Инсулин
C-pep/ Ц-пептид
69,500₮
Эрэгтэй
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TG/Триглицерид
TC/Нийт холестрин
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
Tbil/Нийт билирубин
A-AMY/Амилаза
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
CREA/Креатинин
UA/Шээсний хүчил
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
TSH/Бамбай булчирхай идэвхижүүлэгч даавар
AFP/Элэгний хавдрын маркер
FPSA/Түрүү булчирхайн маркер
СА19-9
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
HBsAg/Бэ вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч
Anti-HCV/Цэ вирусийн эсрэгбие
285,200₮
Эмэгтэй
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TG/Триглицерид
TC/Нийт холестрин
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
Tbil/Нийт билирубин
A-AMY/Амилаза
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
CREA/Креатинин
UA/Шээсний хүчил
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
TSH/Бамбай булчирхай идэвхижүүлэгч даавар
AFP/Элэгний хавдрын маркер
CA-15-3/Хөхний хавдрын маркер
СА19-9
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
HBsAg/Бэ вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч
Anti-HCV/Цэ вирусийн эсрэгбие
285,200₮
Эрэгтэй
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TG/Триглицерид
TC/Нийт холестрин
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
Tbil/Нийт билирубин
A-AMY/Амилаза
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
CREA/Креатинин
UA/Шээсний хүчил
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
TSH/Бамбай булчирхай идэвхижүүлэгч даавар
AFP/Элэгний хавдрын маркер
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
HBsAg/Бэ вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч
Anti-HCV/Цэ вирусийн эсрэгбие
229,000₮
Эмэгтэй
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TG/Триглицерид
TC/Нийт холестрин
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
Tbil/Нийт билирубин
A-AMY/Амилаза
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
CREA/Креатинин
UA/Шээсний хүчил
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
TSH/Бамбай булчирхай идэвхижүүлэгч даавар
AFP/Элэгний хавдрын маркер
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
HBsAg/Бэ вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч
Anti-HCV/Цэ вирусийн эсрэгбие
228,500₮
Багц 1
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TG/Триглицерид
TC/Нийт холестрин
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
Tbil/Нийт билирубин
A-AMY/Амилаза
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
ALP/Шүлтлэг фосфатаза
CREA/Креатинин
UA/Шээсний хүчил
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
TSH/Бамбай булчирхай идэвхижүүлэгч даавар
AFP/Элэгний хавдрын маркер
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
HBsAg/Бэ вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч
Anti-HCV/Цэ вирусийн эсрэгбие
181,600₮
Багц 1
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
A-AMY/Амилаза
GGT/Гаммаглутамил трансфераза
CREA/Креатинин
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
HBsAg/Бэ вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч
Anti-HCV/Цэ вирусийн эсрэгбие
163,400₮
Багц 1
CBC with 5 differential/Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
URINALYSIS:/Шээсний ерөнхий шинжилгээ
GLU/Ийлдсэн дэх сахар
TP/Нийт уураг
ALAT/Аланин аминотрансфераза
ASAT/Аспартат аминотрансфераза
CREA/Креатинин
ASLO/Антистрептолизин О
CRP/С реактив уураг
RF/Ревматойд фактор
Ca/Кальци
Fe/Төмөр
Mg/Магни
Zn/Цайр
Cu/Зэс
Vitamin D 25OH Total/25-гидрокси Д аминдэм
H.pylori /Ab serum/ Хеликобактерийн эсрэг бие /цуснаас/
136,900₮