Шинжилгээнийүнэ & тайлбар

Гавшгай
Ямагт тэргүүлэгч
Лабораторийн чанартай үйлчилгээ
Судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурласан шийдвэр гаргах

Үзүүлэлтээр Багцаар

Нийт шинжилгээний тоо: 168

A

ACE - Ангиотензин хувиргагч фермент
16,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AFP - Элэгний хавдрын маркер
29,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AFU - Алфа- фукозидаза-Л
15,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALB - Альбумин
7,700₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALP - Шүлтлэг фосфотаза
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALAT - Аланинаминотрансфераза
3,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AMY - Амилаза
9,100₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBC total - Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие тодорхойлох /нийт/
35,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBCM - Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие тодорхойлох /IgM/
35,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBS - Элэгний В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие тодорхойлох
35,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HCV rapid - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/
9,350₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Аnti-HCV - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /ELFA/
32,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HIV - ДОХ-ын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
9,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Аnti IgM HAV - Элэгний A вирүсийн IgМ эсрэгбие тодорхойлох
42,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
anti TG - Тироглобулины эсрэгбие
22,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
anti TPO - Тироид ПерОксидаза ферментийн эсрэгбие
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APO A1 - Аполипопротейн А1
15,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APO B - Аполипопротейн В
15,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APTT - aPTT - Зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа
10,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
ASLO - Анти-Стрептолизин О /чанарын/
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ASLO - Анти-Стрептолизин О /тоогоор/
14,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ASАT - Аспартатаминотрансфераза
3,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

B

Бичил биетэн тодорхойлох шинжилгээ
57,000₮
Хариу: 1-2 хоног Дэлгэрэнгүй
Blood Culture - Цуснаас эмгэгтөрөгч нян, мөөгөнцөр ялган дүйх
91,000₮
Хариу: 3-5 хоног Дэлгэрэнгүй
Body Fluid - Биеийн шингэний ариун чанар
91,000₮
Хариу: 3-5 хоног Дэлгэрэнгүй
BT - Цусны бүлэг тодорхойлох
6,500₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
BV 14 Үтрээний үрэвсэл үүсгэгч 13 эмгэгтөрөгч, 1 хэвийн бичил биетнийг PCR-ийн аргаар илрүүлэх шинжилгээ
117,000₮
Хариу: Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй

C

C-peptide - Ц-пептид
25,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
C3 - Хавсрага 3
19,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
C4 - Хавсрага 4
19,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ca - Кальци
6,600₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CA 125 - Өндгөвчний хавдрын маркер
36,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CA 15-3 - Хөхний хавдрын маркер
34,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ca-19-9 - Нойр булчирхайн хавдар
34,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CEA - Хавдрын ерөнхий маркер
24,900₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CHLR - Хламидын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
12,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CK MB - Креатинкиназа
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CL - Хлор
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Coagulation test - Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ
28,500₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
CORS - Бөөрний дээд булчирхайн даавар /Кортизол ийлдэс/
37,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CORS - Кортизол /шүлс/
50,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CREА - Креатинин
5,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CRP - Ц реактив уураг
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CRP - Ц реактив уураг /өндөр мэдрэмжит/
28,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CU - Зэс
11,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CYST С - Цистатин Ц
23,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

D

D-BIL - Шууд билирубин
4,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
DBS - Бацилл хадгалалтын шинжилгээ
57,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй
Д-Димер 2
62,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй

E

EST II - Эстрадиол
30,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
EYE 5 - Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ
133,000₮
Хариу: Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй

F

FE - Төмөр
5,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Fib - Фибриноген
7,500₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
FSH - Фолликул өдөөгч даавар
26,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (чөлөөт)
30,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)
35,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FT3 - Трииодтиронин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FT4 - Тироксин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FUN - Фруктозамин (Сахарын 3 долоо хоногийн дундаж)
19,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ферритин
28,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

G

GGT - Гаммаглутамилтрансфераза
5,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
GLO - Глобулин
3,500₮
ALB, TP заавал өгсөн байх Дэлгэрэнгүй
GLU - Глюкоз
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

H

H.Pylori IgG - Цусанд хеликобактерийн эсрэгбие илрүүлэх /тоогоор/
15,400₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
HbA1c - Сахарын 3 сарын дундаж /Глюкозжуулсан гемоглобин/
18,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HBV load - Элэгний В вирүсийн ачаалал тоолох
121,400₮
Хариу: Мягмар, Пүрэв, Бямба гараг, 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HBsAg rapid - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/
9,350₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HBsAg Ultra - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/
31,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HCV genotyping - Элэгний C вирүсийн генотип тодорхойлох
121,400₮
Хариу: Лхагва гариг 16 цагаас хойш Дэлгэрэнгүй
HCV load - Элэгний С вирүсийн ачаалал тоолох
121,400₮
Хариу: Лхагва, Баасан гараг, 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HDL - Өндөр нягтралтай липопротейн холестрин
9,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HDV antibody - Элэгний D вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
24,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HDV load - Элэгний D вирүсийн ачаалал тоолох
125,000₮
Хариу: Даваа гараг 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HEL - Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HEM 5 - Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ /5 дифф./
12,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
HCG - Хүний хорион гонадотропины даавар
32,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HIV p24 II - ХДХВ-ын р24 антиген болон эсрэг бие тодорхойлох
32,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HP-ACON H.Pylori Ag - Өтгөнд хеликобактер-ийн эсрэгтөрөгч илрүүлэх /тоогоор/
29,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
HPV genotyping - Умайн хүзүүний хавдар үүсгэгч папилома вирүсийн 28 хэв шинж тодорхойлох
139,500₮
Хариу: Баасан гариг 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
Херпес вирүсийн 1/2 хэвшинжийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
39,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй

I

ID/ASUT - Шээсэнд нян илрүүлэх, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох
57,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй
Ig A - Иммуноглобулин А
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig E - Иммуноглобулин E
31,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig G - Иммуноглобулин G
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig M - Иммуноглобулин M
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Insulin - Инсулин
25,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

K

K - Кали
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

L

LDL - Бага нягтралтай липопротейн холестрин
9,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LDH - Лактатдегидрогеназа
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LH - Шар биеийг идэвхижүүлэгч даавар
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LIP - Липаза
11,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

M

MALB - Микроальбумин шээсэнд
10,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Man GTI - Эрэгтэйн шээсний сүвний наалдацын шинжилгээ /эрэгтэй мазок/
13,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
MG - Магни
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

N

Нян ялган дүйх, ургуулах, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох
57,000₮
Хариу: Ажлын 3-4 хоногийн дараа Дэлгэрэнгүй
Na - Натри
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

P

P - Фосфор
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PRG - Прогестерон
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PRL - Пролактин
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PSA complex - Түрүү булчирхайн хавдрын маркер
55,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PT, INR - Протромбины хугацаа, индекс, INR
11,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

R

Рубелла вирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
35,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
RF - Ревматойд фактор /биохими/
14,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RF - Ревматойд фактор /чанарын/
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RH - Резус фактор
5,200₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
RPR - Тэмбүүгийн реагин эсрэг эсрэг бие тодорхойлох
8,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RPR-ТИТР - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал
14,500₮
Хариу: 2-3 цаг Дэлгэрэнгүй

S

SARS-II-COV илрүүлэх /хамар залгиур/
98,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
SARS-II-COV илрүүлэх /цэр/
98,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Semen Analyze - Үрийн шингэний чанарын шинжилгээ
58,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ESR - Улаан эсийн тунах хурд /СОЭ/
4,900₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
STI 14 (БЗХӨ-ний 14 төрлийн далд үүсгэгч илрүүлэх цогц шинжилгээ)
129,900₮
Хариу: Пүрэв, Бямба, Мягмар гарагийн 13:00-15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
StrepB - Б бүлгийн стрептококк илрүүлэх
57,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй

T

T3 - Трииодтиронин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
T4 - Тироксин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TBIL - Нийт билирубин
4,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TBR - Сүрьеэгийн үүсгэгчийн эсрэг төрөгч
8,500₮
TC - Нийт холестрин
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TES - Тестостерон
29,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TG - Триглицерид
4,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TORCH Basic - TORCH Суурь багц
140,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
TORCH Complete - TORCH Бүрэн багц
160,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
Total Аnti HAV - Элэгний A вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
34,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TT - Тромибины хугацаа
8,500₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
TP - Нийт уураг
3,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TPHA - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
17,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
tPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)
35,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TSH - Тиреод сэдээгч даавар
23,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Токсоплазмын эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
31,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
Цитомегаловирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
45,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй

U

UA - Шээсний хүчил
4,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ue3 - Чөлөөт эстрадиол
29,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
UREA - Мочевин
4,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
URINALYSIS - Шээсний ерөнхий шинжилгээ
5,900₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
URINEPRES - Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ
16,400₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
Үтрээний шүүрлийн нарийвчилсан шинжилгээ
50,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

V

Vitamin D - Витамин Д 25-ОН (нийт)
33,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

W

Wowan GTI - Эмэгтэйн үтрээний арчдасын наалдацын шинжилгээ /эмэгтэй мазок/
13,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

Z

ZINC - Цайр
9,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

#

5 NT - 5 нуклеотидаза
11,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Шээснээс мансууруулах төрлийн бодис илрүүлэх шинжилгээ
25,000₮
Хариу: 1 хоног Дэлгэрэнгүй