Шинжилгээ

Эрүүл явж мөнх жаргахад болзошгүй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх нь чухал бөгөөд та энэ хэсэгт хэдэн насны үед мөн мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан ямар ямар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон, урьдчилан сэргийлэхдээ ямар ямар үзлэг шинжилгээнд хамрагдах зэрэг цогц мэдээллийг авах боломжтой.

Үзүүлэлтээр Аргаар Багцаар

Нийт шинжилгээний тоо: 168

A

ACE - Ангиотензин хувиргагч фермент
16,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AFP - Элэгний хавдрын маркер
29,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AFU - Л фукозидаза
15,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALB - Альбумин
7,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALP - Шүлтлэг фосфотаза
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ALT - Аланинаминотрансфераза
3,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AMY - Амилаза
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBc - Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэг бие тодорхойлох
35,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HBs - Элэгний В вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
29,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HCV rapid - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/
8,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Аnti-HCV - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /тоогоор/
32,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
Anti HIV - ДОХ-ын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
8,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Аnti IgM HAV - Элэгний A вирүсийн IgМ тодорхойлох
42,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
anti TG - Тироглобулины эсрэгбие
22,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
anti TPO - Тиреод Пероксидаза эсрэгбие
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APO A1 - Аполипопротейн А1
15,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APO B - Аполипопротейн В
15,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
APTT - aPTT - Зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа
10,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
ASLO - Анти-Стрептолизин О /чанарын/
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ASLO - Анти-Стрептолизин О /тоогоор/
13,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
AST - Аспартатаминотрансфераза
3,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

B

Бичил биетэн тодорхойлох шинжилгээ
13,500₮
Хариу: 1-2 хоног Дэлгэрэнгүй
Blood Culture - Цусны ариун чанар тодорхойлох
91,000₮
Хариу: 3-5 хоног Дэлгэрэнгүй
Body Fluid - Биеийн шингэний ариун чанар
91,000₮
Хариу: 3-5 хоног Дэлгэрэнгүй
BT - Цусны бүлэг тодорхойлох
6,500₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
BV 14 Үтрээний үрэвсэл үүсгэгч 13 эмгэгтөрөгч, 1 хэвийн бичил биетнийг PCR-ийн аргаар илрүүлэх шинжилгээ
117,000₮
Хариу: Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй

C

C-peptide - Ц-пептид
25,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
C3 - Хавсрага 3
19,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
C4 - Хавсрага 4
19,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ca - Кальци
6,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CA 125 - Өндгөвчний хавдрын маркер
36,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CA 15-3 - Хөхний хавдрын маркер
34,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ca-19-9 - Нойр булчирхайн хавдар
34,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CEA - Хавдрын ерөнхий маркер
24,900₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CHLR - Хламидын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
12,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CK MB - Креатинкиназа
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CL - Хлор
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Coagulation test - Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ
28,500₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
CORS - Бөөрний дээд булчирхайн даавар /Кортизол/
37,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CREА - Креатинин
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CRP - Ц реактив уураг /латекс/
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CRP - Ц реактив уураг /тоогоор/
13,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CU - Зэс
11,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
CYST С - Цистатин Ц
23,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

D

D-BIL - Шууд билирубин
4,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
DBS - Бацилл хадгалалтын шинжилгээ
28,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй

E

EST II - Эстрадиол
30,400₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
EYE 5 - Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ
133,000₮
Хариу: Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй

F

FE - Төмөр
5,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Fib - Фибриноген
7,500₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
FSH - Фолликул өдөөгч даавар
26,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (чөлөөт)
30,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FT3 - Трииодтиронин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FT4 - Тироксин /Нийт/
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
FUN - Фруктозамин (Сахарын 3 долоо хоногийн дундаж)
19,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

G

GGT - Гаммаглутамилтрансфераза
5,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
GLO - Глобулин
3,500₮
ALB, TP заавал өгсөн байх Дэлгэрэнгүй
GLU - Өлөн үеийн сийвэнгийн сахар
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

H

H.Pylori IgG - Цусанд хеликобактерийн эсрэгбие илрүүлэх /тоогоор/
15,400₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
HbA1c - Сахарын 3 сарын дундаж /Глюкозжуулсан гемоглобин/
18,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HBV load - Элэгний В вирүс тоолох
121,400₮
Хариу: Мягмар, Пүрэв, Бямба гараг, 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HBsAg rapid - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/
8,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HBsAg Ultra - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/
24,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HCV genotyping - Элэгний C вирүсийн 6 хэв шинж тодорхойлох
121,400₮
Хариу: Лхагва гариг 16 цагаас хойш Дэлгэрэнгүй
HCV load - Элэгний С вирүс тоолох
121,400₮
Хариу: Лхагва, Баасан гараг, 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HDL - Өндөр нягтралтай липопротейн холестрин
9,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HDV antibody - Элэгний D вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
24,200₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HDV load - Элэгний D вирүс тоолох
121,400₮
Хариу: Даваа гараг 17:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HEL - Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HEM 5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифф./
11,900₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
HCG - Хүний хорион гонадотропины даавар
32,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HIV p24 II - ХДХВ-ын р24 антиген болон эсрэг бие тодорхойлох
32,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
HP-ACON H.Pylori Ag - Өтгөнд хеликобактер-ийн эсрэгтөрөгч илрүүлэх /тоогоор/
29,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
HPV genotyping - Умайн хүзүүний хавдар үүсгэгч папилома вирүсийн 28 хэв шинж тодорхойлох
127,000₮
Хариу: Баасан гариг 15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
HR CRP - Ц реактив уураг (Өндөр мэдрэг)
28,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Херпес вирүсийн 1/2 хэвшинжийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
39,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй

I

ID/ASUT - Шээсэнд нян илрүүлэх, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох
53,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй
Ig A - Иммуноглобулин А
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig E - Иммуноглобулин E
31,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig G - Иммуноглобулин G
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ig M - Иммуноглобулин M
12,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Insulin - Инсулин
25,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

K

K - Кали
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

L

LDL - Бага нягтралтай липопротейн холестрин
9,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LDH - Лактатдегидрогеназа
5,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LH - Шар биеийг идэвхижүүлэгч даавар
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
LIP - Липаза
11,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

M

MALB - Микроальбумин шээсэнд
10,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Man GTI - Эрэгтэйн шээсний сүвний наалдацын шинжилгээ /эрэгтэй мазок/
11,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
MG - Магни
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

N

Нян ялган дүйх, ургуулах, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох
53,000₮
Хариу: Ажлын 3-4 хоногийн дараа Дэлгэрэнгүй
Na - Натри
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

P

P - Фосфор
7,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PRG - Прогестерон
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PRL - Пролактин
29,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PSA complex - Түрүү булчирхайн хавдрын маркер
55,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
PT, INR - Протромбины хугацаа, индекс, INR
11,000₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

R

Рубелла вирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
35,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
RF - Ревматойд фактор /тоогоор/
13,400₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RF - Ревматойд фактор /чанарын/
8,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RH - Резус фактор
5,200₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
RPR - Тэмбүүгийн реагин эсрэг эсрэг бие тодорхойлох
8,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
RPR-ТИТР - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал
14,500₮
Хариу: 2-3 цаг Дэлгэрэнгүй

S

Semen Analyze - Үрийн шингэний чанарын шинжилгээ
58,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
ESR - Улаан эсийн тунах хурд /СОЭ/
4,900₮
Хариу: 1-3 цаг Дэлгэрэнгүй
STI 14 (БЗХӨ-ний 14 төрлийн далд үүсгэгч илрүүлэх цогц шинжилгээ)
129,000₮
Хариу: Пүрэв, Бямба, Мягмар гарагийн 13:00-15:00 цагт Дэлгэрэнгүй
StrepB - Б бүлгийн стрептококк илрүүлэх
45,000₮
Хариу: 3-4 хоног Дэлгэрэнгүй

T

T3 - Трииодтиронин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
T4 - Тироксин /Нийт/
25,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TBIL - Нийт билирубин
4,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TBR - Сүрьеэгийн үүсгэгчийн эсрэг төрөгч
8,500₮
TC - Нийт холестрин
4,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TES - Тестостерон
29,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TG - Триглицерид
4,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TORCH Basic - TORCH Суурь багц
113,500₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
TORCH Complete - TORCH Бүрэн багц
145,500₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
Total Аnti HAV - Элэгний A вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
34,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Total HBc IgM - Элэгний В вирүсийн нийт цөмийн эсрэг бие IgM тодорхойлох
35,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TT - Тромибины хугацаа
8,500₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
TP - Нийт уураг
3,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TPHA - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох
17,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
tPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт)
35,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
TSH - Тиреод сэдээгч даавар
23,000₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Токсоплазмын эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
31,900₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй
Цитомегаловирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM
35,000₮
Хариу: 4-12 цаг Дэлгэрэнгүй

U

UA - Шээсний хүчил
4,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Ue3 - Чөлөөт эстрадиол
29,500₮
Хариу: 2-6 цаг Дэлгэрэнгүй
UREA - Мочевин
4,500₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
URINALYSIS - Шээсний ерөнхий шинжилгээ
5,900₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй
URINEPRES - Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ
16,400₮
Хариу: 2-4 цаг Дэлгэрэнгүй

V

Vitamin D - Витамин Д 25-ОН (нийт)
29,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

W

Wowan GTI - Эмэгтэйн үтрээний арчдасын наалдацын шинжилгээ /эмэгтэй мазок/
11,900₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

Z

ZINC - Цайр
9,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй

#

5 NT - 5 нуклеотидаза
11,000₮
Хариу: 4-6 цаг Дэлгэрэнгүй
Шээснээс мансууруулах төрлийн бодис илрүүлэх шинжилгээ
25,000₮
Хариу: 1 хоног Дэлгэрэнгүй